04.05.2012
LIHAA JA LIHASTA?

Jenni Kärsämä, Pro gradu-tutkielma. Kulttuuriantropologia, Humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto.

Pro gradu-tutkielmassa tarkasteltiin Mopo-projekti projektin puitteissa kerätyn kyselyaineiston avulla nuorten kutsuntaikäisten miesten terveyskäyttäytymisen ja terveystajun erityispiirteitä. Työhypoteesina oli selvittää hegemonisen maskuliinisuuden käsitteen avulla sukupuolen esiintymistä oululaisten nuorten miesten terveyskäyttäytymisessä sekä edelleen terveystajun muodostumisessa.

Tutkimuksen tulokset osoittivat ettei hegemoninen maskuliinisuus - vallitseva käsitys miehisyydestä, johon ei kuulu esimerkiksi aktiivinen terveydestä huolehtiminen - esiinny määrittelynsä kaltaisena yksiselitteisesti aineistossa, vaan maskuliinisuuskäsitykset vaihtelevat. Aineistosta muodostettiin viisi terveystajutyyppiä: terveydellisesti herkät, terveydestä kiinnostumattomat, miehiset terveilijät, vapaassa suhteessa olevat sekä imagoliikkujat. Tutkimuksesta voi päätellä että miehisyyskäsitys on muuttumassa ja aineiston moniäänisyys kertoo mieskuvan, miesideaalien ja terveyteen suhtautumisen monipuolistumisesta.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus