19.06.2012
Mopo-hankkeen toiminta huomioitu Pohjois-Pohjanmaan liitossa

Pohjois-Pohjanmaan liiton UUTISKIRJE 1/2012, tästä linkki uutiskirjeeseen

MOPOssa nuoret keskiössä ja sisällön tuottajina

Oulun alueen kutsuntaikäisten hyvinvoinnin edistämishanke MOPO tuottaa ohjausmalleja ja -sisältöjä nuorten liikunnalliseen ja sosiaaliseen aktivointiin sekä elämänhallinnan tukemiseen. Hankkeessa kehitetään uudenlainen, nuorille tuttuja teknologioita hyödyntävä palvelukonsepti, jossa keskiössä on nuorten oma osallistuminen ja osaaminen sekä toimiminen sosiaalisessa verkostossa. Palvelussa tarjotaan nuorille terveysinformaatiota motivoivasti ja nuoret ovat tiiviisti mukana sisällön tuottamisessa. Viestinnällisesti palvelussa hyödynnetään nuorille tuttuja pelillisiä ratkaisuja. Palvelussa käytetään hyväksi peleistä tuttua verkostopelaamista. Hanke myös kouluttaa monialaisen toimijaverkon nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

MOPO –kutsuntaikäisten aktivointihankkeessa on tapahtunut tämän kevään aikana paljon. Hankkeessa on kehitetty palvelun prototyyppiä ja nuoret ovat osallistuneet sen testaamiseen innokkaasti. Nuorilta saatu palaute on ollut arvokasta ja se on hyödynnetty palvelun jatkokehittämisessä.

Syksyn 2012 aikana testataan nuorten kanssa palvelun elementtejä sekä niiden toimivuutta nuorten liikuntaan aktivoimisessa. Tavoitteena on nuoria puhutteleva ja paremmin tavoittava uudenlainen viestintämuoto, joka sisältää pelaamista, terveysinformaatiota, liikuntaa, yhdessä oloa sekä tietoa Oulun kaupungin nuorten toiminta- ja palvelumahdollisuuksista.

Hankkeen päätoteuttajia ovat Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ja Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki.  Puolustusvoimat, Virpiniemen liikuntaopisto ja paikalliset hyvinvointialan yritykset ovat hankkeen keskeisimmät yhteistyökumppanit. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskus ESR -rahoituksella, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Tekes.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus