24.12.2013
Kaikille nuorille ei sovi samanlainen liikuntapalaute

Ihmisen terveyskäyttäytymiseen voidaan pyrkiä vaikuttamaan erilaisten viestinnällisten strategioiden avulla. Palautteen antaminen esimerkiksi käyttäytymisestä, suorituksesta tai terveydentilasta on yksi näistä strategioista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä terveyteen, hyvinvointiin ja liikuntaan liittyviä palautetaktiikoita nuoret miehet suosivat ja onko suosimisella yhteys yksilön muihin ominaisuuksiin.

Aineisto kerättiin vuonna 2011 Oulun alueen kutsunnoissa kyselyillä ja fysiologisilla mittauksilla. Analyysi perustui 525 nuoren miehen tietoihin. Kyselyssä tarkasteltiin kolmea palauteviestitaktiikkaa: 1) normatiivista, jossa omaa tilannetta verrataan muiden tilanteisiin, 2) ipsatiivista, jossa omaa tilannetta verrataan omaan aiempaan ja 3) teoriaperustaista, jossa palaute sisältää teoriaan nojautuvia argumentteja.

Yli 70 % nuoristä miehistä piti motivoivana palautetta, jossa omaa tilannetta verrataan aiempaan. Normatiivisen taktiikan koko motivoivaksi kaksi kolmasosaa vastaajista ja n. 40 % oli kiinnostunut teoriaperustaisesta palautteesta.

Liikuntakäyttäytymisen muutosvaihe ja pystyvyysodotukset, fyysinen kunto sekä koulutustaso olivat yhteydessä normatiivisen ja ipsatiivisen palautetaktiikan suosimiseen. Lukiolaiset suosivat vertailevaa palautetta ammattikoululaisia tai peruskoulutaustaisia todennäköisemmin, ja säännöllisesti liikkuvat ja siihen motivoituneet liikkumattomia ja motivoitumattomia todennäköisemmin. Huomioitavaa on, että lukiolaiset liikkuivat vapaa-ajallaan säännöllisesti ammattikoululaisia ja vain peruskoulun suorittaneita useammin.

Tutkimuksen perusteella ipsatiivisen ja normatiivisen palautetaktiikan käyttö on perusteltua erityisesti jo säännöllisesti liikkuvien ja liikuntaan motivoituneiden kohdalla. Vähemmän liikkuvien kohdalla näin muotoillun palautteen käytössä tulisi kuitenkin käyttää harkintaa, sillä palaute voidaan kokoea epämotivoivaksi tai uhkaavaksi. Nuorten miesten kohdalla myös koulutustausta voi toimia palautteen räätälöinnin perustanan.

 

Pohjautuu artikkeliin: Hirvonen N, Enwald H, Bath P, Pyky R, Korpelainen R, Huotari M-L. Individual factors affecting preferences for feedback message tactics in the contexts of physical activity. The Journal of Health Communication (painossa).

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus