09.04.2014
Kutsuntaikäisten miesten terveyskäyttäytymisen ja terveystajun erityispiirteet

Tutkielmassa tarkasteltiin Mopo-projektin puitteissa kerätyn kyselyaineiston avulla nuorten kutsuntaikäisten miesten terveyskäyttäytymisen ja terveystajun erityispiirteitä. Työhypoteesinä oli selvittää homogeenisen maskuliinisuuden käsitteen avulla sukupuolen esiintymistä oululaisten nuorten miesten terveyskäyttäytymisessä ja edelleen terveystajun muodostumisessa.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, ettei vallitseva käsitys miehisyydestä, johon ei kuulu esimerkiksi aktiivinen terveydestä huolehtiminen, esiinny määrittelynsä kaltaisena yksiselitteisesti aineistossa, vaan maskuliinisuuskäsitykset vaihtelevat. Aineistosta muodostettiin viisi terveystajutyyppiä: terveydellisesti herkät, terveydestä kiinnostumattomat, miehiset terveilijät, vapaassa suhteessa olevat ja imagoliikkujat. Tutkimuksesta voi päätellä, että miehisyyskäsitys on muuttumassa ja aineiston moniäänisyys kertoo mieskuvan, miesideaalien ja terveyteen suhtautumisen monipuolistumisesta.

 

Tiivistelmä pro gradu -tutkielmasta: Kärsämä J. Lihaa ja lihasta? Hegemonisen maskuliinisuuden piirteet oululaisten nuorten miesten raportoidussa terveyskäyttäytymisessä 2010.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus