07.04.2015
Terveellisesti syömään pyrkivät miehet aktiivisempia ravitsemustiedon hankinnassa

Laura Sulosalmi käsittelee Informaatiotutkimuksen pro gradu -tutkielmassaan nuorten miesten pyrkimystä syödä terveellisesti ja sitä, miten tämä pyrkimys on yhteydessä ravitsemustiedon hankintaan. Kyselytutkimuksen aineisto (n=829) kerättiin Puolustusvoimien kutsuntatilaisuuksissa Oulussa vuonna 2011 MOPO-tutkimuksessa. 

Tutkimuksen mukaan pyrkimys terveelliseen ravitsemukseen on yhteydessä kiinnostukseen ravitsemustietoa kohtaan sekä käytäntöihin, joiden avulla tietoa hankintaan. Terveellistä ruokavaliota tavoittelevat nuoret miehet ovat kiinnostuneempia ravitsemustiedosta ja etsivät tietoa aktiivisemmin kuin miehet, joita terveellinen ravitsemus ei kiinnosta. 

Terveellisesti syömään pyrkivistä nuorista miehistäkin kuitenkin vain noin puolet kertoo olevansa kiinnostunut ravitsemustiedosta. Suuri osa miehistä kokee jo tietävänsä ravitsemuksesta riittävästi. 

Miehistä, jotka eivät tavoittele terveellistä ruokavaliota, ravitsemustieto kiinnostaa vain noin viidesosaa. Tietoa ravitsemuksesta hankitaan ja sitä saadaan myös sattumalta harvoin. Lisäksi tietoa vältellään hieman todennäköisemmin kuin ruokavalion terveellisyyttä tavoittelevien miesten joukossa. Sen vuoksi tämä ryhmä voi olla vaikeasti tavoitettavissa terveysviestinnän avulla. 

Terveelliseen ruokavalioon pyrkivät todennäköisemmin lukiolaiset kuin ammattikoululaiset tai vain peruskoulun suorittaneet. Vanhempien koulutus ei sen sijaan ollut yhteydessä pyrkimykseen syödä terveellisesti. 

Lue lisää: Sulosalmi, L. Nuorten miesten ravitsemustietokäyttäytyminen. Pro gradu -tutkielma. Informaatiotutkimus, Oulun yliopisto, 2015.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus