KOULUTUS

Mopo-hanke koulutti nuorten parissa työskenteleviä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn Oulun kaupungissa ja mahdollisti toimijoiden yhteistyön syventymisen luomalla verkottumistilaisuuksia läpi hallintokuntien. Poikkihallinnollisen yhteistyön avulla edistettiin eri ammattiryhmien yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. MOPO-hankkeen koulutusten kohderyhmä koostui ammattilaisista, jotka työskentelevät hyvinvointi-, liikunta-, nuoriso- ja sivistys- ja kulttuuripalveluissa sekä nuorten parissa työskentelevistä järjestösektorin toimijoista.  Koulutustilaisuuksissa levitettiin lisäksi Mopo-hankkeessa syntynyttä tutkimustietoa käytettäväksi nuorten parissa toimivien ammattilaisten työn kehittämisessä. Mopo-hanke oli mukana myös Virpiniemen liikuntaopiston liikuntatutor- ja liikuntaneuvojaoppisopimuskoulutusten käynnistämisessä. Mopo-hankkeessa keskeistä oli käytännön ja tutkimustiedon yhdistäminen, jota hankkeen käytännön toimijat toivoivat hankkeen alusta saakka. Hankkeessa järjestettiin tutkijaseminaareja, joihin kaikki hankkeen toimijat kutsuttiin kuulemaan alustavista tuloksista ja meneillään olevista tutkimuksista ja opinnäytetöistä.  

Hankkeen aikana järjestettiin 15 koulutusta, joihin osallistui yhteensä 551 henkilöä:  

2011

Mikä Mopoa liikuttaa?

Miten tavoitan Mopon?

2012

Nuoret mukaan suunnitteluun - osallisuuskoulutus lasten ja nuorten parissa toimiville

Työkaluja nuorten hyvinvointiin - arki haastaa palvelut (MOPO-seminaari)

2013

Nuorten liikuntaan aktivointi - osallisuuskoulutus nuorten parissa toimiville

Liikuntaneuvonnan kehittäminen, workshop-koulutuskokonaisuus liikuntaneuvojille 

Motivoiva haastattelu -koulutuskokonaisuus nuorten parissa työskenteleville

MOPO-seminaari - Nuoren miehen kohtaaminen Oulussa

Liikuntaneuvojien täydennyskoulutus

 

KOULUTUSMATERIAALIT löytyvät täältä, mikäli niihin on saatu luennoitsijan/kouluttajan lupa.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus