23.05.2012
Nuorten miesten sosiaalisen median käyttö vuonna 2010

Sosiaalisen median avainelementit, yhteisöllisyys ja vuorovaikutus, voivat lisätä yksilön aktiivista osallistumista Internetissä. Sosiaalinen media mahdollistaa myös eri terveysaiheisiin liittyvien yhteisöjen muodostumisen. Sosiaalista mediaa onkin jo hyödynnetty useissa Internetin terveysaiheisissa palveluissa.                    

Iän on todettu olevan voimakkaasti kytköksissä sosiaalisen median käyttöön ja käyttömäärään. Erityisesti nuoret ovat aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä. MOPO-hankkeen toimesta vuoden 2010 kutsunnoissa kerättiin laaja kyselyaineisto. Kyselyssä oli myös kysymyksiä sosiaalisen median käytöstä. Kysymyksiin vastasi noin 600 nuorta miestä iältään 17-22 vuotta ja vastausprosentti oli noin 60. Saatuja tuloksia esiteltiin Informaatiotutkimuksen ja sosiaalisen median konferenssissa (ISSOME 2011) Turussa elokuussa 2011. 

Vastausten perusteella, odotusten mukaisesti, nuoret miehet ovat aktiivisia Internetin ja sosiaalisen median käyttäjiä. Yli 80 prosenttia raportoi käyttävänsä Internetiä päivittäin ja käytetyimmät sosiaalisen median palvelut olivat Facebook ja MSN messenger -pikaviestin. Noin joka kuudes ilmoitti seuraavansa aktiivisesti jotain blogia ja lähes puolet jotain keskustelupalstaa. Harva kuitenkaan otti osaa keskustelupalstojen keskusteluihin (14,6%). Pääsyitä sosiaalisen median käyttöön olivat yhteydenpito kavereihin, huvi, viestintä ja tiedonhankinta. Ne joiden itsearvioima fyysinen aktiivisuus tai terveydentila oli heikko käyttivät Internetiä enemmän, mutta itse asiassa Facebookia ja MSN pikaviestintää suhteessa vähemmän kuin ne, jotka arvioivat fyysisen aktiivisuutensa tai/ja terveydentilansa hyväksi. 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että sosiaalinen media voi toimia hyvänä kanavana nuorten tavoittamisessa. Voi kuitenkin olla, että sillä tavoitetaan helpommin nuoria, joiden terveydentila ja kunto ovat hyviä. Joka tapauksessa sosiaalista mediaa tullaan hyödyntämään myös MOPO-hankkeessa kehitettävässä nuorille suunnatussa hyvinvointipalvelussa. Sosiaalisen median keinoin pyritään kannustamaan nuoria ja tarjoamaan nuorille sosiaalista tukea heille jo tutuilla välineillä.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus