10.06.2015
Nuoret miehet aliarvioivat päivittäistä istumisen määrää

MOPO-hankkeessa tutkittiin Oulun alueen kutsunnanalaisten miesten fyysisen aktiivisuuden ja istumisen määrää kyselyillä ja pitkäaikaisella aktiivisuuden mittaamisella. Tutkimukseen osallistuneet nuoret miehet istuivat kyselyn mukaan keskimäärin reilut 8,5 h päivässä ja aktiivisuusmittarilla mitattuna kaksi tuntia enemmän eli 10,5 tuntia päivässä. Nuoret miehet liikkuivat päivässä keskimäärin tunnin kohtuukuormittavalla tasolla. Liikkumista oli keskimäärin yhtä paljon kevyellä ja kohtuukuormitteisella tasolla riippumatta siitä, mihin aktiivisuusryhmään tai -tasoon he kyselyn perusteella kuuluivat. Tulokset osoittavat, että nuoret miehet istuvat suuren osan valveillaoloajastaan. Suurin osa heistä aliarvioi istumisen määrää. Aktiivisuusmittari ja -kysymykset eivät mittaa tarkalleen samaa asiaa, kun niitä käytetään fyysisen aktiivisuuden ja istumisen mittaamiseen. 

MOPO-tutkimus oli usean kuukauden mittainen. Tässä pro gradu -työssä tarkasteltiin 149 nuorta miestä, jotka olivat käyttäneet Polar Active -ranneaktiivisuusmittaria vähintään neljänä päivänä tutkimuksen ensimmäisellä viikolla. Aktiivisuusmittarin tuottama tieto luokiteltiin istumiseen, kevyeen  aktiivisuuteen ja kohtuukuormitteiseen tai sitä tehokkaampaan aktiivisuuteen. Lisäksi miehet vastasivat laajaan hyvinvointi- ja terveyskyselyyn, jossa kysyttiin päivittäisen istumisen ja liikkeessä olon määrä, kevyen ja ripeän liikunnan useus ja kesto sekä vapaa-ajan fyysisen rasittavuuden taso.

 

Tiivistelmä opinnäytetyöstä: Niemelä M. Nuorten miesten itsearvioitu ja objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus ja istuminen. Pro gradu- tutkielma, hyvinvointitekniikan koulutusohjelma, Oulun yliopisto, 2015 

ja konferenssiesityksestä: Comparison of accelerometer-based and self-reported level of physical activity and sitting time in young men. 4th International Conference on Ambulatory Monitoring of Physical Activity and Movement,Limerick, Ireland, 9-12.6.2015 [posteri]

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus