23.03.2016
Sosiaalinen media soveltuu hyvin nuorisososiaalityön työvälineeksi

Oulun kaupungissa haasteeseen nuorten sosiaalipalveluiden kehittämisessä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi on vastattu MOPOTuning –hankkeen avulla kehitetyllä nuorten Facebook-palveluohjauksella. Nuorten sosiaaliohjaaja Saila Lähteenmäki on tehnyt työtä nuorten parissa Facebookissa vuodesta 2011. Nuorten Facebook-palveluohjaus vakinaistettiin Oulun kaupungin viralliseksi hyvinvointipalveluiden palveluksi syyskuussa 2014. 

Kokemukset sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten sosiaalityössä ja palveluohjauksessa ovat olleet positiivisia. Sosionomi Saila Lähteenmäki on tutkinut YAMK opinnäytetyössään nuorten Facebook-palveluohjausta. Opinnäytetyössä kuvataan Facebook-palveluohjauksen kehittyminen sekä palvelun vakiinnuttamisprosessi Oulun kaupungin viralliseksi hyvinvointipalveluiden palveluksi. Opinnäytetyöhön liittyvässä käyttäjäkohtaisessa tutkimuksessa on selvitetty miten nuoret ovat kokeneet Facebookissa annetun palveluohjauksen. Opinnäytetyön tuotoksena on laadittu Oulun kaupungille alustavaa sosiaalisen median hyödyntämissuunnitelmaa nuorten sosiaalityöhön. 

Nuoret ovat kokeneet Facebookissa tapahtuvan palveluohjauksen helppona, joustavana ja itselleen merkityksellisenä palveluna. Nuorten Facebook-palveluohjaus on myös vastannut hyvin nuorten sosiaalisen tuen tarpeisiin. 

Työntekijän näkökulmasta sosiaalisen median hyödyntäminen on palvelun tarjoajan kannalta kustannustehokasta, syrjäytymistä ennaltaehkäisevää ja madaltaa nuorten asiakkaiden kynnystä hakeutua tarvitsemiinsa palveluihin. Sosiaalinen media helpottaa myös työntekijöiden verkostoitumista.  Sosiaalisen median hyödyntämisessä nuorille suunnatuissa palveluissa tulee huomioida sosiaalisen median nopea uusiutuminen ja se, miten nuoret näitä palveluita käyttävät. Sosiaalityötä tulisi tehdä siellä, missä asiakkaat ovat. 

Nuorten palveluohjaajan Facebook kaveriksi on linkittynyt 18.3.16 yli 1100 nuorta ja yhteistyökumppania. 

Tutustu palveluun:

https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki 

Lisää tietoa Nuorten Facebook palveluohjauksesta YAMK opinnäytetyössä:

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/105545/Lahteenmaki_Saila.pdf?sequence=1

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus