Pyky, R. Physical activity and sedentary behaviour in young men: the determinants and effectiveness of a tailored, mobile, gamified intervention. Väitöskirja, Oulun yliopisto. 2019.

Kulvik, S. Kutsuntaikäisten miesten ruokailutottumukset, ruokailutottumusten ja päivittäisen liikkeelläolon määrän välinen yhteys ja liikuntaintervention vaikutus ruokailutottumuksiin. Pro gradu -tutkielma, terveyskasvatus, liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto. 2018. 

Miettinen, A. Menetelmä aktiivisuusdatan käsittelyyn ja visualisointiin. Pro gradu –tutkielma, Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelma, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto, 2016.

Lähteenmäki, S. SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN NUORILLE SUUNNATUISSA SOSIAALIPALVELUISSA. Case: Nuorten Facebook -palveluohjaus Oulussa. Opinnäytetyö, ylempi AMK. Sosiaalialan koulutusohjelma. Oulun ammattikorkeakoulu. 2016.

Hirvonen, N. Health information matters : everyday health information literacy and behaviour in relation to health behaviour and physical health among young men. Väitöskirja, Oulun yliopisto. 2015. 

Pesonen, M. Nuorten miesten aktiivisuuden seuranta ja sen vaikutus omaan aktiivisuuteen. Kandidaatin tutkielma. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma, Oulun yliopisto. 2015

Niemelä, M. Nuorten miesten itsearvioitu ja objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus ja istuminen.Pro gradu-tutkielma. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma, Oulun yliopisto. 2015

Honkanen, O. Kuvaileva tutkimus liikunnan ja elämäntyytyväisyyden yhteydestä kutsuntaikäisillä miehillä. Helsinki, kevät 2015, 49 s., 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK).

Siirtola, P. Recognizing human activities based on wearable inertial measurements : methods and applications. Väitöskirja, Oulun yliopisto. 2015

Sulosalmi, L. Nuorten miesten ravitsemustietokäyttäytyminen. Pro gradu -tutkielma. Informaatiotutkimus, Oulun yliopisto, 2015.

Miettinen, A. MOPO-tutkimukseen osallistuneiden Oulun kutsunnanalaisten kunto vuonna 2013. Kandidaatin tutkielma. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma, Oulun yliopisto. 2014.

Alho N. Nuorten miesten liikuntaan aktivoituminen MOPO-pilottitutkimuksessa. Kandidaatin tutkielma. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma, Oulun yliopisto. 2014.

Tjurin, P. Pelillisyyden keinot fyysisen aktiivisuuden edistämisessä. Kandidaatin tutkielma. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma, Oulun yliopisto. 2014

Turska, M-L. Mobiilisovellukset liikkumisen edistämisessä. Kandidaatin tutkielma. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma, Oulun yliopisto. 2014.

Tuovinen, L. From machine learning to learning with machines : remodeling the knowledge discovery process. Väitöskirja. Oulun yliopisto. 2014

Ukonaho, J. Nuorten miesten fyysistä aktiivisuutta edistävät ja rajoittavat tekijät ja niiden yhteys istumisen määrään. Opinnäytetyö, ylempi(AMK), Terveyden edistämisen koulutusohjelma, Lapin ammattikorkeakoulu. 2014.

Enwald , Heidi: Tailoring health communication : the perspective of information users' health information behaviour in relation to their physical health status. Väitöskirja. Oulun yliopisto. 2013

Iisakka, Jenni: Arkielämän terveystiedon lukutaito ja sen yhteys terveyskäyttäytymiseen ja terveydentilaan kutsuntaikäisillä miehillä. Pro gradu. Informaatiotutkimus. Oulun yliopisto. 2013.

Niemelä, Maisa. Valoaltistuksen vaikutukset fyysiseen aktiivisuuteen ja mielialaan nuorilla aikuisilla. Kandidaatin tutkielma. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma. Oulun yliopisto. 2013

Jussi-Pekka, Reetta. Moportaalipalvelun osallistava testaus. Kandidaatin tutkielma. Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma. Oulun yliopisto. 2013.

Lihaa ja lihasta?
Kärsämä, J
. LIHAA JA LIHASTA? Hegemonisen maskuliinisuuden piirteet oululaisten nuorten miesten raportoidussa terveyskäyttäytymisessä 2010. Pro gradu . Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta.

Internet nuorten arjessa
Luoto, T.
Televisiota, musiikkia ja kavereita kyberavaruudessa: Oululaisten kutsuntavelvollisten sähköisten joukkoviestinten ja sosiaalisen median käyttö 2009-2010. Pro gradu -työ: Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, kulttuuriantropologia, 2011.

 
 
  
 
Vipuvoimaa EUltaTEKESOpetus- ja kulttuuriministeriöEuroopan sosiaalirahastoEuroopan aluekehitysrahastoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus